Značka Model Motor
Nakúpte za 100 EUR s váhou pod 9 kg a získajte dopravu ZADARMO!
Nipponcars na Facebooku
PAV – Jankov vŕšok 2018: fotogaléria (nedeľa)

3 – 5 augusta sa konali preteky do vrchu na Jankovom Vŕšku FIA Majstrovstvá Zóny...

RacingWheels Day 18

Všetci nadšenci rýchlych áut netrpezlivo čakali na stálicu medzi slovenskými okruhovým...

ToyotaTeam Slovakia & friends Relax 2016

V sobotu 9. júla 2016 sme sa zúčastnili už druhého statického stretnutia fanúšikov zna...

Mazda CX-7 po ďalších 20 000 km

Ruku na srdce, Mazda CX-7 nemá tú najlepšiu povesť medzi autami, najmä jej motor 2.3 T...

Dušanove Audi A8 L 4.2 V8 generácia D3

Druhá generácia Audi A8 s označením D3 je auto, ktoré mnoho z nás pozná aj z filmu Kur...

5 áut ktorých predaj doteraz ľutujem

Chlap za život vystrieda veľa aút (niekto aj iných vecí), takže sa niet čomu čudovať,...

Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky NipponCars.sk

Platné od 1.1.2015

 

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcimkupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej stránke www.nipponcars.sk.
  2. Predávajúcim je elektronický obchod NipponCars.sk prevádzkovaný spoločnosťou Nippon Group s.r.o., Obchodná 26, 81106, Bratislava, IČO: 47515121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94204/B, DIČ: 2023938037, IČ DPH: SK2023938037 (ďalej len "predávajúci").
  3. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
   • e-mail: info@nipponcars.sk
   • telefón: +421 948 199 007
   • číslo účtu: 292 290 4291 / 1100
   • IBAN: SK23 1100 0000 0029 2290 4291
   • SWIFT: TATRSKBX
  4. Adresa pre vrátenie tovaru je: NipponCars.sk, Nippon Group s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava 55.
  5. Kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odošle objednávku spracovanú elektronickým systémom obchodu (ďalej len „kupujúci"). Pod objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár v elektronickom obchode www.nipponcars.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu, celkovú cenu objednávky, prípadne iné údaje, alebo e-mail odoslaný kupujúcim predávajúcemu s podrobným popisom tovaru, ktorý bude predmetom kúpnej zmluvy.
  6. Orgán dozoru pre elektronický obchod NipponCars.sk:
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
   odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   tel. č.: 02/58 272 172; 02/58 272 104.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Na základe objednávky v elektronickom obchode predávajúci dodá tovar kupujúcemu.
  8. Zoznam tovaru v akejkoľvek časti elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená po spracovaní objednávky od kupujúceho. Kupujúci a predávajúci sa môžu prostredníctvom e-mailových správ dohodnúť na dodaní tovaru, ktorý nie je uvedený v elektronickom katalógu www.nipponcars.sk.
 2. Spôsob uzatvárania Kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme objednávky odoslanej kupujúcim, t.j. vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky a o overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim (ďalej len "potvrdenie objednávky"). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  3. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, vrátane ceny prepravy tovaru, prípadne iné údaje.
  4. Kupujúci môže oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno, adresu, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky v limite 24h predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, v súlade s článkom 7 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenia objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne, zabaliť ho a odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci ma právo na riadne zaplatenú kúpnu cenu.
  2. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom v potvrdení objednávky.
 4. Dodacie podmienky

  1. Tovar je predávaný podľa popisov, katalógov, nákresov a pod. uvedených v elektronickom obchode predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 1 mesiac pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednaný tovar kupujúcemu dodať v lehote do 7 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Celková dodacia lehota kupujúcemu by nemala presiahnuť 14 dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci uvedie predpokladanú dobu dodania tovaru v potvrdení objednávky. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo v prípade dlhšej predpokladanej dodacej lehoty ako 30 dní je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci môže v takom prípade zrušiť objednávku alebo jej časť, týkajúcu sa predmetného tovaru a predávajúci mu vráti kúpnu cenu alebo jej časť.
  3. Na tovar označený príznakom "Na objednávku" sa vzťahujú špeciálne dodacie podmienky, ktoré upresní Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty pred záväzným potvrdením objednávky v zmysle článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  4. Predávajúcim predpokladané dodacie lehoty pre jednotlivé druhy tovarov:
   • Do 7 dní: bežný spotrebný tovar (chémia, mazivá, autokozmetika)
   • Do 7 dní: väčšina náhradných dielov (filtre, doplnky, remene, brzdy, časti podvozkovatď.)
   • Do 14 - 30 dní: diely na objednávku, niektoré karosárske diely, neštandardné objednávky atď.
   • Do 20 - 60 dní: objednávky od zahraničných dodávateľov (špeciálne diely, performance a pod.)
  5. Informácie o cenách poštovného a doručenia, nájdete v sekcii Doprava a platba
  6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, popisoch, prospektoch umiestnených v elektronickom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi a majú informačný charakter.
  7. Miestom dodania tovaru je miesto zadané Kupujúcim pri vypĺňaní objednávky (Dodacia adresa) a následne potvrdené predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri osobnom odbere si miesto a čas dodania tovaru dohodnú zmluvné strany telefonicky alebo e-mailom.
  8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
  9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala splnomocnená osoba. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. tovar ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo, v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar. Pri osobnom odbere potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru, že nie je poškodený a je v súlade s potvrdením objednávky.
  11. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia.
  12. Kupujúci berie na vedomie, že zakúpený tovar je určený na odbornú montáž kvalifikovaným personálom v odbornom autoservise.
 5. Kúpna cena a vlastnícke právo

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom finančnej služby PayPal, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platbou prostredníctvom platobnej karty v systéme elektronického obchodu predávajúceho. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je uvedený v potvrdení objednávky.
  2. Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie preddavku alebo zloženie finančnej zábezpeky pri objednávkach v celkovej hodnote presahujúcej kúpnu cenu 100,- EUR s DPH (jednosto eur) alebo pri objednávkach tovaru s príznakom "Na objednávku" (predovšetkým, nie však výlučne, v prípade objednávok tovaru od výrobcov Black Diamond Performance alebo EBC Brakes).
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o prípadnej zmene kúpnej ceny v období od odoslania objednávky kupujúcim po dodanie tovaru dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  5. Dokladom o predaji je faktúra (v papierovej alebo elektronickej forme), ktorá je pripojená ku každej zásielke (resp. zaslaná elektronickou poštou), a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
  6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 6. Reklamácie a záruka

  1. Predávajúci zodpovedá za výrobné vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  3. Predávajúci neručí za vady vzniknuté neodborným zásahom pri montáži, nesprávnym používaním, nedodržaním pokynov Predajcu, výrobcu tovaru alebo výrobcu motorového vozidla.
  4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Uplatniť si nároky z vád zistených pri prehliadke tovaru môže kupujúci za predpokladu, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu po dohode s predávajúcim tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady a písomne uvedie druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
  6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
  7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
  9. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   • nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, príslušenstva a pod.,
   • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   • uplynutím záručnej doby tovaru,
   • akýmkoľvek poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo neoprávnenou osobou,
   • používaním a skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach,
   • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  10. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty alebo e-mailu.
  11. Predávajúci je povinný v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
  12. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba alebo dátum spotreby inak. Dátum začiatku plynutia záručnej doby je uvedený na daňovom doklade o kúpe tovaru (faktúre) a zhoduje sa s dátumom dodania tovaru.
  13. Výrobky určené na použitie v motoristickom športe, uzatvorených akciách a podujatiach nesmú byť používané, podľa platných právnych predpisov, v bežnej premávke na pozemných komunikáciách v SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na niektoré produkty, napr. závodné alebo výkonové diely a pod., sa záruka nevzťahuje.
  14. Pri reklamácii produktov určených pre osobné motorové vozidlá a produktov vyžadujúcich odbornú montáž kvalifikovaným personálom (autoservisom), je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu písomné potvrdenie o vykonaní odbornej montáže a kópiu daňového dokladu potvrdzujúcu montáž výrobku.
  15. Pri reklamácii a uplatňovaní záruky je potrebné postupovať podľa platného Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cieľom reklamačného poriadku je uľahčiť proces reklamácie pre Kupujúceho.
 7. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu najneskôr v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa").
  2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na podnikateľov a právnické osoby. Ak je Kupujúcim právnická osoba, resp. podnikateľ - živnostník, a v procese objednávky uvedie platné fakturačné údaje vrátane IČO, DIČ resp. IČ DPH, tovar je zakúpený v rámci podnikateľskej činnosti Kupujúceho a nemôže byť vrátený podľa ods. 1 tohto článku.
  3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky (faktúry), presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie - najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu. V záujme uľahčenia procesu odstúpenia od zmluvy Kupujúci vyplní vzorový formulár "Odstúpenie od zmluvy" (viď nižšie v sekcii Reklamačný poriadok).
  4. Kupujúci je povinný odoslať Odstúpenie od zmluvy (formulár) Predávajúcemu najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru prostredníctvom doporučeného listu alebo elektronickej pošty (emailu). Predávajúci je povinný písomne (elektronickou poštou) potvrdiť Kupujúcemu prevzatie Odstúpenia od zmluvy.
  5. Kupujúci je zároveň povinný do 14 dní odo dňa Odstúpenia od zmluvy doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom a nepoškodenom obale vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Adresa pre vrátenie tovaru Predávajúcemu je uvedená v článku 1, odsek 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa vo výrobcom zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
  7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu jeho opotrebenia v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
  8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
  9. Právo na vrátenie tovaru sa NEVZŤAHUJE na:
   • tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho,
   • tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre Kupujúceho,
   • tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   • tovar s príznakom "Na objednávku" (predovšetkým, nie však výlučne, tovar od výrobcov Black Diamond Performance a EBC Brakes), pokiaľ Predávajúci nestanoví inak.
  10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal akékoľvek závažné zmeny znemožňujúce plnenie kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 8. Ochrana osobných údajov

  1. Kupujúci týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., doplneného zákonom č. 84/2014 Z.z., so spracúvaním svojich osobných údajov Predávajúcim. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia Kupujúceho pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, doručenie objednaného tovaru a fakturácia.
  2. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. a zákona č. 84/2014 Z.z. je prevádzkovateľom Predávajúci a dotknutou osobou Kupujúci (fyzická osoba).
  3. Rozsah spracúvaných a uchovávaných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúci je v prípade odvolania súhlasu povinný osobné údaje zlikvidovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomného odvolania súhlasu predávajúcemu.
  4. Kupujúci má právo aktualizovať svoje osobné údaje priamo v elektronickom obchode www.nipponcars.sk, v zákazníckej sekcii pre registrovaných užívateľov.
  5. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho ani informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nevyhnutné pre doručenie tovaru a plnenie Kúpnej zmluvy, poskytnuté prepravcovi.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením oznamu na internetovej stránke elektronického obchodu www.nipponcars.sk.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, ak nie je uvedené inak.
  3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje platná legislatíva Slovenskej republiky.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, že ich obsahu porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

   

Reklamačný poriadok NipponCars.sk

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok NipponCars.sk.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy)

Q: Za akých podmienok mám nárok na vrátenie tovaru?

Ako spotrebiteľ máte podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov) právo na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Typickým príkladom využitia možnosti vrátenia tovaru bez udania dôvodu je napríklad nevhodný darček.

Ak ste si však u nás zakúpili tovar ako podnikateľ, živnostník alebo právnická osoba, tento zákon sa na Vás nevzťahuje. V takom prípade tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou. Rozhodujúce je uvedenie IČO, DIČ resp. IČ DPH vo Vašich fakturačných údajoch.

Q: Ako mám postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru v zákonnej 14 dňovej lehote?

 1. Skontrolujte si, či spĺňate nároky na vrátenie tovaru v zmysle Zákona:
  • som fyzická osoba,
  • odstúpenie od zmluvy posielam Predávajúcemu najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru,
  • tovar nie je „na objednávku“ (tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa)
  • tovar je nepoškodený, nepoužitý a zabalený v originálnom balení výrobcu aj s pôvodným príslušenstvom.
 2. Vyplňte náš formulár Odstúpenie od zmluvy a pošlite nám ho najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Stačí, ak nám formulár pošlete emailom na reklamacie@nipponcars.sk a originál Odstúpenia od zmluvy pribalíte k vrátenému tovaru. Na odoslanie tovaru máte ďalších 14 dní odo dňa Odstúpenia od zmluvy.
 3. Je lepšie, ak najprv počkáte na potvrdenie z našej strany, že Vaše Odstúpenie od zmluvy prijímame a všetky formálne náležitosti sú v poriadku. Následne môžete starostlivo zabaliť tovar a poslať ho ako poistenú zásielku na nižšie uvedenú adresu. Je dôležité, aby ste tovar neposielali na dobierku, takéto zásielky nepreberáme! Nezabudnite k tovaru pribaliť aj originál Odstúpenia od zmluvy a najmä faktúru (doklad o kúpe tovaru a zaplatení).

  NipponCars.sk
  Nippon Group s.r.o.
  Šustekova 51
  85104 Bratislava 55

 4. Po prijatí vráteného tovaru Vám najneskôr do 14 dní vrátime plnú Kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na Vami uvedený účet. Náklady na vrátenie tovaru na našu adresu však znášate Vy ako spotrebiteľ v rámci Odstúpenia od zmluvy.

Q: Aký tovar nie je možné vrátiť?

V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je možné vrátiť tovar:

 • zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (tovar na objednávku)
 • určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na objednávku)
 • tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. hygienické potreby, spreje, spotrebný materiál, odpečatená autokozmetika atď.)
 • tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • tlačoviny, audiovizuálne diela, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy umeleckého výkonu alebo multimediálne diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (napr. knihy, časopisy, CD, DVD atď.)

 

Dokumenty na stiahnutie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - formulár

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - poučenie

1.1.    Náklady na poštovné, balné, prípadne dobierku hradí kupujúci. Všetky objednávky, ktoré si kupujúci želá doručiť na ním určené miesto, sú expedované ako Poistené zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Náklady na zabalenie a odoslanie tovaru sa kupujúcemu zobrazia v poslednom kroku elektronického formulára (objednávky). Ceny poštovného a balného platné od 1. apríla 2010 sú nasledovné:

-          Zásielky s celkovou váhou od 0,00 do 1,00 kg: 3,50 €

-          Zásielky s celkovou váhou od 1,01 do 2,00 kg: 4,50 €

-          Zásielky s celkovou váhou od 2,01 do 5,00 kg: 5,00 €

-          Zásielky s celkovou váhou nad 5,00 kg: 6,00 €

-          Na brzdové komponenty EBC sa vzťahujú zvláštne dodacie podmienky a náklady na poštovné:

o         49 € pri tovare do 25kg a osobnom odbere kupujúceho po dohode s predávajúcim

o         59 € pri tovare do 25kg a doručení kuriérom v rámci Slovenskej republiky

o         náklady na doručenie tovaru presahujúceho 25kg upresní predávajúci

-          Poplatok za dobierku do výšky 30 € (navyše k poštovnému a balnému): 0,60 €

-          Poplatok za dobierku do výšky 150 € (navyše k poštovnému a balnému): 0,70 €

-          Poplatok za dobierku do výšky 300 € (navyše k poštovnému a balnému): 0,90 €

-          Poplatok za dobierku do výšky 1500 € (navyše k poštovnému a balnému): 1,80 €

-          Poplatok za platbu za tovar prostredníctvom finančnej služby PayPal: 2% z celkovej hodnoty tovaru.

KONTAKTY NA NIPPONCARS.SK